Οδηγίες Συμμετοχής στο Ελεύθερο Πρόγραμμα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ του ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ ΜΕΡΟΥΣ του ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ του 36ου Π.Ο.Σ.

ΕΛΕΥΘΕΡΕΣ ΚΑΙ ΑΝΑΡΤΗΜΕΝΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

Με τη μορφή των Ελεύθερων Ανακοινώσεων (Ε.Α.) και των Αναρτημένων Ανακοινώσεων (Α.Α.) (posters), γίνονται δεκτές εργασίες ερευνητικού, κλινικοστατιστικού, κλινικοπαθολογικού και επιδημιολογικού χαρακτήρα, καθώς επίσης και ενδιαφερόντων κλινικών περιστατικών και τεχνικών (Case Reports). Επίσης θα γίνονται δεκτές εργασίες για θέματα Δημόσιας Υγείας, Εκπαιδευτικά και Επαγγελματικά θέματα και ζητήματα απτόμενα της άσκησης του επαγγέλματος.

Στο ελεύθερο μέρος του Επιστημονικού Προγράμματος του 36ου Πανελληνίου Οδοντιατρικού Συνεδρίου θα παρουσιαστούν:

  • Ελεύθερες Ανακοινώσεις σε ειδικές ανά γνωστικό αντικείμενο συνεδρίες με χρόνο ομιλίας και συζήτησης 10 λεπτών της ώρας.
  • Αναρτημένες Ανακοινώσεις (posters) σε ειδικές συνεδρίες. Οι διαστάσεις της Αναρτημένης Ανακοίνωσης δεν θα είναι μεγαλύτερες από 120 Χ 90 εκατοστά. Η παρουσίαση τους θα γίνει με χρόνο ομιλίας 3 λεπτών. Συζήτηση και ερωτήσεις θα υποβάλλονται προσωπικά προς τον συγγραφέα μετά το πέρας της συνεδρίας, εμπρός από την Αναρτημένη Ανακοίνωση.

Η περίληψη της εργασίας που θα αποσταλεί, θα πρέπει να είναι μέχρι 250 λέξεις και να περιλαμβάνει τις ακόλουθες ενότητες: 1. Εισαγωγή, 2. Σκοπός, 3.Μέθοδος- Υλικά, 4. Αποτελέσματα και 5. Συμπεράσματα.

Εφόσον πρόκειται για ενδιαφέροντα κλινικά περιστατικά, θα πρέπει, μετά την εισαγωγή να αναφέρεται η σπανιότητα του περιστατικού, τα συνοπτικά στοιχεία του προβλήματος και η αντιμετώπισή του, ενώ για τις τεχνικές μετά τη σύντομη εισαγωγή θα πρέπει να υπάρχει εκτενής περιγραφή της τεχνικής και η εκτίμηση της αποτελεσματικότητάς της. Οι εργασίες θα πρέπει να είναι ολοκληρωμένες και δεν θα γίνονται δεκτές διατυπώσεις όπως π.χ. «τα αποτελέσματα θα ανακοινωθούν στο συνέδριο» ή «τα συμπεράσματα θα αντληθούν μετά τη στατιστική επεξεργασία των δεδομένων» και άλλα παρόμοια.

Οι συνάδελφοι που θα υποβάλουν τις εργασίες τους για να παρουσιαστούν σαν Ελεύθερες ή Αναρτημένες Ανακοινώσεις, θα πρέπει να σημειώσουν το αντίστοιχο ηλεκτρονικό πλαίσιο του ηλεκτρονικού εντύπου υποβολής περίληψης εργασίας.

ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΕΣ ΕΠΙΔΕΙΞΕΙΣ

Με τη μορφή των Επιτραπέζιων Επιδείξεων (Ε.Ε.) παρουσιάζονται εργασίες που αναφέρονται σε ενδιαφέρουσες κλινικές ή εργαστηριακές τεχνικές και μεθόδους αντιμετώπισης προβλημάτων.

Οι συνάδελφοι που θα υποβάλουν τις εργασίες τους για να παρουσιαστούν σαν Επιτραπέζιες Επιδείξεις, θα πρέπει να σημειώσουν το αντίστοιχο ηλεκτρονικό πλαίσιο του ηλεκτρονικού εντύπου υποβολής περίληψης εργασίας.

Η περίληψη της εργασίας που θα αποσταλεί θα πρέπει να είναι μέχρι 200 λέξεις και να περιλαμβάνει μικρή εισαγωγή, σκοπό, μεθοδολογία και υλικά, σύντομη περιγραφή της τεχνικής και εκτίμηση της αποτελεσματικότητάς της, καθώς και σύντομη περιγραφή του εποπτικού υλικού που θα χρησιμοποιηθεί.

Η παρουσίαση της εργασίας θα πρέπει να γίνει με τη βοήθεια εκμαγείων, φωτογραφιών, καρτών, σχεδιαγραμμάτων και συσκευών, επικουρούμενη από τεχνικά και εποπτικά μέσα που θα διαθέτει ο υπεύθυνος της παρουσίασης. Η παρουσίαση θα πρέπει να επαναλαμβάνεται ανά τακτά χρονικά διαστήματα κατά τη διάρκεια της συνεδρίας εφόσον υπάρχει ενδιαφέρον από τους συνέδρους.

ΒΙΝΤΕΟ ΠΡΟΒΟΛΗ

Οι συνάδελφοι που θα υποβάλλουν εργασία για βίντεο προβολή για παρουσίαση του θέματος τους, θα πρέπει να σημειώσουν το αντίστοιχο ηλεκτρονικό πλαίσιο του ηλεκτρονικού εντύπου υποβολής περίληψης εργασίας.

Με τη μορφή βίντεο προβολής ή CD-ROM παρουσιάζονται θέματα που αφορούν εργαστηριακές ή κλινικές τεχνικές, αποφεύγοντας όμως να προβάλουν αποκλειστικά εποπτικό υλικό που είναι παραγωγή εμπορικών εταιρειών ή τεχνικές που διατίθενται σε δικτυακούς τόπους (Internet).

Η περίληψη της εργασίας που θα αποσταλεί θα πρέπει να είναι μέχρι 200 λέξεις και να περιλαμβάνει τους συμμετέχοντες, τους κατασκευαστές της βίντεο προβολής, εισαγωγή του θέματος, την τεχνική που χρησιμοποιείτε και ένα σύντομο σχολιασμό για την αποτελεσματικότητα της εφαρμογής που προτείνεται.

Η διάρκεια της βιντεοπροβολής ΔΕΝ θα πρέπει να υπερβαίνει τα 20 λεπτά, και θα πρέπει να είναι γραμμένη σε DVD.