Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής εργασιών για το ελεύθερο πρόγραμμα και ολοκληρωμένων προτάσεων ( και περίληψη ) για το κατευθυνόμενο πρόγραμμα είναι μέχρι και την Δευτέρα 4 Ιουλίου 2016.

Ο Πρόεδρος της ΟΕ:                                 Ο Συντονιστής Επιστημ. Προγράμματος: 

Καθηγ. Ι. Τζούτζας                                       Αναπλ. Καθηγ. Φ. Τζέρμπος